Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Origjina Kapitalit: gjerm Viti Themelimit: 2020
Rezultate gjithsej: 25

Papas - Holding

M01315064L
(Import- eksport e tregtim me shumicë dhe pakicë të mallrave të ndryshëm ushqimorë dhe Industrialë të përdorimit të gjerë brenda dhe jashtë vendit, si ushqime të ndyshme si dhe pije të ndryshme alk)

Tiranë ALL

SCHERER REALTY GROUP

M02529401B
(Fushën e Investimit në Turizëm.)

Fier ALL

Innovative Recycling Solutions

M01412017L
(Rritje krimbave dhe insekteve të ndryshme për riciklimin e mbeturinave organike. Riciklim mbeturinash të cdo lloji, sidomos mbeturina organike. Konsultim, projektim, ndërtim dhe shfrytëzim i impianteve pë)

Tirane ALL

Artigum Management

M01418030A
(Aktivitete te mesimdhenies dhe Aktivitete te rekrutimit te punetoreve.Sherbime te ndermjetesimit ne tregun e punes dhe formim profesional per edukim mjekesor si infermjer, doktor, okulist etj. Formim profesiona)

Tiranë ALL

Jolly One

M06418003M
(Hoteleri, bar restorant, real estate, shitblerje, shitje, dhënia me qira, nënqira e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, dhënia me qira e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme të individëve, pe)

Tiranë ALL

AYNIA

M06503001Q
(Galeri arti për ekspozim dhe shitje, vlerësim vepra arti dhe artifakte, shërbime konsulence për projekte. Shërbime financiare për artin dhe artizanatin. Bërja e veprave me porosi në vendndodhjen e galer)

Vlore ALL

QD MARKETING

M01504004M
(Shoqëria ka për objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare në përputhje me legjislacionin Shqiptar në fuqi. Në mënyrë më specifike, Shoqëria do të kryejë aktivitet tregtar: Konsulenca të ndryshme, mar)

Tiranë ALL

mk hotels

M01506001V
()

Tirane ALL

rightsearch - German IT Solutions

M01512007H
(Shërbime të teknologjisë së informacionit veçanërisht zhvillimi dhe programimi i software. Integrimi, dokumentimi dhe mirëmbajtja e sistemeve software. Zbatimi i testimeve software. Zhvendosja dhe përdi)

Tiranë ALL

Adria Housing Development Albania

M01825009F
(Objekti paresor i biznesit te Shoqerise do te perbehet nga: Investimet, zhvillimi i projekteve, menaxhimi dhe mbikeqyrja ne fushen e te gjitha llojeve te ndertesave si hotele, shtepi pushimi, projekte strehimi,)

Tiranë ALL

SHAQIRI RESORT

M01902502F
(Shoqeria do te ushtroje aktivitetin e saj ne: Shoqeria aktivitetin e saj do ta ushtroje ne studime, projektime dhe ndertime te strukturave hotelerie, menaxhim i aktiviteteve ne fushen e turizmit, hotelerise dhe)

Durrës ALL

Labor Dr. Limbach Heidelberg Germany

M02004008I
(Ne fushen e shendetesise si qender diagnostikuese mjeksore, krijim i laboratoreve klinik- biokimik, mikrobiologjik, hormonal dhe gjenetike etj.Trajnim, servis, mirembajtje, profilaksi te te gjithe aparaturave m)

Tiranë ALL

Hustle Grounds

M02010006A
(Te ofroje asistence ne distance nepermjet internetit per persona dhe/ose biznese kryesisht te huaj. Te krijoje faqe interneti. Te ndertoje kurse online. Te marre pjese ne tendera dhe ankande brenda dhe jashte t)

Tiranë ALL

ALF HOLDING

M02012012H
(Rekrutimi, marketimi dhe menaxhimi i sportisteve. Realizimin e sherbimeve te ndryshme ne fushen e perfaqesimit te te drejtave te lojtareve te sporteve te ndryshme, pergjithesisht futbollit (agjenci lojtaresh), )

Tiranë ALL

MG STUDIO SHPK

M02121038C
(Agjent Shitje dhe Ndermjetesimi per cdo lloj sherbimi, si dhe cdo lloj tjeter aktiviteti te lejuar dhe ne perputhje me ligjin shqiptar.)

Tiranë ALL

LIP - LEZHA INDUSTRIAL PARK

M08328501I
(Zhvillimi dhe administrimi i veprimtarive ekonomike ne shtetin shqiptar, si ne favor te organeve publike dhe kompanive private, ne kontekstin e marredhenieve te vazhdueshme me institucionet qendrore dhe lokale,)

Lezhë ALL

Rubicon

M02129014T
(Objekti kryesor i veprimtarise se Shoqerise do te perfshije, por pa u kufizuar ne, emetimin e parase elektronike, kembimin valutor,ofrimin e sherbimit te pagesave, sherbimet keshilluese, ndermjetese dhe sherbim)

Tiranë ALL

YK Solutions

M02214015B
(Zhvillimi, funksionimi dhe tregtimi i platformave te internetit, ne vecanti zhvillimi, funksionimi dhe tregtimi i softuerit qe lejon perdoruesit/ndermarrjet e regjistruara te fitojne para nga faqet e tyre te in)

Tiranë ALL

Deutsch Plastik

M03429204M
(Prodhim, perpunim, tregtim i produkteve plastike. Transport, import-eksport I produkteve plastike.Transport per nevojat e aktivitetit. Import-eksport.)

Elbasan ALL

Mister free trip

M07229002J
(Ushtrimi i aktivitetit te sherbimeve te konsulences dhe marketingut per biznese te cilat operojne ne fushen e udhetimeve dhe turizmit ne Shqiperi dhe/ose ne te gjithe boten, ne lidhje me metodat me te mira te m)

Shkodër ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni