Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Degë të Shoqërive të Huaja
Rezultate gjithsej: 348

BNO1

L91819024D
(Prodhim i pijeve freskuese; prodhimi i ujit mineral dhe ujit tjeter në shishe. Prodhimi i artikujve të plastikës për paketim. Tregtia me shumicë e metaleve dhe mineraleve. Tregtia me pakicë e artikujve ko)

Tiranë ALL

WAN

L91819010K
()

Tiranë ALL

MILENA BIS Sp. z o.o. në Shqipëri

L93019202L
(Prodhim i veshjeve të ndryshme si : veshje pune (PKD 14.13.Z); veshje lëkure (PKD 14.11.Z), artikujve të gatshme tekstili (PKD 13.92.Z), etj, sipas statutit të shoqerise së huaj.)

Elbasan ALL

Migliatrans

L91819008V
(Transport mallrash në rrugë tokësore për llogari të të tretëve.)

Tiranë ALL

Shell Albania Block 4 B.V.

L91821018P
(Në fushën e shërbimeve të inxhinierisë dhe të menaxhimit të projekteve për sistemet e tubacioneve, dhe Dega në Shqipëri të jetë e autorizuar për tu përfshirë në çdo lloj aktiviteti tregtar në )

Tiranë ALL

Hill International N.V

L91821016A
(Auditim (Due diligence) shërbime teknike këshilluese dhe konsulencë për investime.)

Tiranë ALL

VALUATION SYSTEM SRL dega në Shqipëri

L91812006Q
(Aktivitet në fushen e ndërtimit, sipas statutit të huaj.)

Tiranë ALL

Asia Progetti Srl- Filiali Shqipëri

L92209007Q
(Shërbimet teknike profesionale në lidhje me impiantet e ngrohjes, telengrohjes dhe burime të rinovueshme të cfarëdo lloji, ajrit të kondicionuar, klimatizimit dhe ventilimit, të shpërndarjes së ujit dh)

Tiranë ALL

TRILOGICA

L92215028A
(LOGJISTIKË TË NDERMARRJES DHE MENAXHIM TE STRUKTURAVE TE LIDHJES TE TRANZITIT; MENAXHIMI I TERMINALEVE DHE PLATFORMAVE TË KONTENIERËVE; HEKURRUDHORE; PORTUALE DHE AEROPORTUALE PËR VETE DHE TË TRETË; PËR)

Tiranë ALL

SCIENTIA S.R.L.

L92218030D
(Ofrimin e shërbimeve për zhvillimin e aktiviteteve teknike dhe shkencore në sektorin e ndërtimeve civile dhe industriale Në fushën e sa më lartpërmendur shoqëria mund të ofrojë shërbime asistencë n)

Tiranë ALL

De Mare Albania

L92218025N
(Punimet e ndërtimit dhe administrimit të punimeve dhe impianteve të inxhinierisë natyraliste, për parandalimin dhe zvogëlimin e ndotjes së matricave mjedisore, në përputhje me direktivat europiane, lig)

Tiranë ALL

Fred Engineering

L92218012F
(Shërbime inxhinierike: Ofrimi i shërbimeve me një përmbajtje të lartë teknike dhe profesionale, siç janë studimet, hulumtimet, analizat dhe matjet, konsulenca, organizimi dhe menaxhimi i kurseve profesi)

Tiranë ALL

SERRA OLUKLU ANONIM SIRKETI - ARNAVUTLUK SUBESI

L94630402G
(Tregtim, asamblim dhe shitje e kutiave të kartonit.)

Lushnjë ALL

SHOQERIA RAJONALE ALFA PHARMA

L92320016E
(Të kryejë veprimtari promovuese dhe marketingu në lidhje me fushën e veprimtarisë së Shoqërisë, e cila është: të importojë, eksportojë, blejë, shesë, licensojë, tregtojë, shpërndajë në emrin)

Tiranë ALL

Ambienthesis s.p.a

L92321039B
(Grumbullimin, transportin, depozitimin dhe vënien në rezervë, magazinimin, ndërmjetësimin në bazë të normativës në fuqi në fushën e mbetjeve, trajtimin, shkatërrimin dhe rekuperimin e mbetjeve urba)

Tiranë ALL

Colasanti Limited

L92419004C
(Aktivitete inxhinierike dhe konsulenca teknike e lidhur me to.)

Tiranë ALL

CEMIL OZGUR INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI-ARNAVUTLUK SUBESI

L92420017P
(Ndërtim i veprave të infrakstrukturës dhe godina industriale. Ndërtimi i rrugëve, asfaltimi i tyre, trotuare, bordura, rrugë ciklabile dhe mirëmbajtja e tyre. Punime të ndryshme mbi rrugë, si sinjalist)

Tiranë ALL

SWS Consulting Engineering-Structures, Water & Survey

L92423018P
(Rilevime topografike si në tokë ashtu edhe nëpërmjet fotografimeve nga ajri, rilevime batimetrike, kërkime, aktivitete përgatitore dhe shërbime në fushën e inxhinierisë, të arktitekturës dhe ekonomi)

Tiranë ALL

BI Research Albania

M01320034P
(Këshillim në shërbime inxhinierike dhe çertifikim produktesh në pajtim me standartet europiane.)

Tiranë ALL

Onima Media

M01320005C
(Shërbime digjitale për platëformat online.)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni