Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Degë të Shoqërive të Huaja
Rezultate gjithsej: 348

GEMANCO S.P.A DEGË E SHOQËRISË SË HUAJ

M01803006J
(Prodhimin industrial, tregtimin e brendshem dhe nderkombetar si dhe perpunimin e plehrave kimike per llogari te veten dhe te te treteve; ruajtjen dhe perpunimin, per llogari te veten dhe te te treteve, te ullin)

Tirane ALL

YDA Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi DEGA SHQIPERI

M12522403G
(Zhvillimi i aktivitetit ne lidhje me te gjitha punet publike te infrastruktures mbi dhe nentokesore ne Shqiperi.)

Fier ALL

FAMER CONSULTING ALBANIA.

M11326039R
("Sherbime Inxhinierike dhe Arkitektonike")

Tirane ALL

Boldrocchi Albania

M01825029T
(Instalimi i impianteve te pastrimit te tymit dhe pastrimit te ajrit.)

Tirane ALL

Monetize Ad d.o.o. Sarajevo Limited Charm

M01825020Q
(Sherbime ne Marketingun e Internetit dhe Shperndarjen e Produkteve sipas modelit COD (Parave te marra).)

Tirane ALL

BILGIN TAAHHUT INSAAT MADENCILIK SANAYI VE TICARET LTD

M11622031L
(Kryen importimin, tregtimin tranzite dhe Marketingun e të gjitha llojeve të materialeve të ndërtimit. Kryen importimin, eksportimin dhemarketingun e të gjitha llojet e çimentos, argjilës së pjekur, brik)

Tiranë ALL

MBD INSAAT SANAYI VE TIC. A.S

M11409012D
(Fusha e veprimtarise perfshin te gjitha projektet e ndertimit dhe infrastruktures. Ne kete kuptim do te marre pjese ne projektin "The Provision of Design &Build Services CP9A1385- Kucova Airbase, Albania" per t)

Tirane ALL

CONSORZIO ATTIVITA INTEGRATE ALBANIA

M11411013V
(a) Ushtrimin e autotransportit për llogari të vet ose për llogari të të tretëve, shërbime transporti të shpejta, duke përfshirë gjithë aktivitetet e lidhura me të në territor kombëtar dhe ndërkom)

Tirane ALL

Gulliver Albania

M11411031T
(Tregtimin, riparimin, qiradhenien, instalimin, prodhimin dhe perfaqesimin e materialit elektrik, elektronik, percuesit elektrik, material radiofonik, informatik (komponent hardware dhe software), per telekomuni)

Tirane ALL

BILTEK - TIRANË

M11415001S
(Ndërtim dhe kontraktim.)

Tirane ALL

SAGENA PETROLI SRL ALBANIA

M11423011T
(Tregëti me shumice dhe pakice me ose pa depozite, te çdo tipi dhe lloji te produkteve te naftes.)

Tirane ALL

LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONJM SIRKETI -ARNAVUTLUK SUBESI

M11501003N
(Fusha e veprimtarise se deges qe do te hapet do te jete ndertimi, kontraktimi, turizmi dhe tregtia)

Tirane ALL

Marketing Services Limited- Dega ne Shqiperi

M11510012L
(Prezantimi i biznesit, aktiviteti i marketingut, perfaqesimi tregtar si dhe cdo aktivitet tjeter i lejuar nga ligji)

Tirane ALL

Çakir Yapi Sanayi ve Ticaret A.S.Dega-Shqiperi

M11510043R
(Te gjitha llojet e punimeve te ndertimit, riparimit, modifikimit dhe kontraktimit.)

Tirane ALL

MKL International

M11518001N
(Aktivitete profesionale, shkencore, keshillim ne biznes dhe aktivitete mbeshtetese arsimore)

Tirane ALL

DEGA RENCO SPA ALBANIA

L61424037V
(- Përgatitja e projekteve të vlerës maksimale dhe ekzekutiv, planet e investimeve, financiare, ekonomike, etj,. - Të hartojë specifikimet e tenderit; - Studimi, projektimin, ndërtimin, zbatimin dhe shpër)

Tiranë 0 ALL

KUBIT AL

M11518020T
(Zhvillimi, mirëmbajtjes, shitja e zgjidhjeve software-ike per teknologjine e informacionit, per ofrimin e pajisjeve fiskale dhe shërbime te telekomunikacionit.)

Tirane ALL

Eni Albania

M11531003C
(Shoqeria ka per objekt te veprimtarise se saj, qofte ne menyre direkte apo permes pjesemarrjes ne shoqeri, agjenci ose sipermarrje te tjera: a. te promovoje, te ushtroje dhe te ekzekutoje cdo lloj veprimtarie l)

Tirane ALL

International Development Group Albania

M11602044L
(Asistence teknike per zhvillim nderkombetar; forma te tjera te keshillimit dhe dhenies se granteve. Per te permbushur qellimin e saj kryesor Shoqeria ka te drejte te kryeje cdo veprimtari qe nuk parashikohet ne)

Tirane ALL

EDILE 2020 ALB

M12820801N
(Aktivitetin e ndërtimit në përgjithësi, shitjen, shkëmbimin, drejtimin, qeradhënien e pasurive të paluajtshme për qëllime të ndryshme, ndërtimi dhe/ose ristrukturimi dhe prishja, direkte dhe/ose indi)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni