Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 410

AGSM Holding ALBANIA (Ish HOLDING AGSM ALBANIA)

L61703017D
()

Tiranë ALL

AL.GLOBAL OIL

L62214509P
(Importin dhe eksportin e hidrokarbureve te gjitha llojeve, te karburanteve, naftes, gaz dhe nenprodukteve te tyre me shumice si dhe perpunimi i naftes bruto dhe nenprodukteve te saj.)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

"ALBA"

J92227004L
(Import dhe eksport përpunim, paketim dhe shitje me shumicë dhe pakicë vajrash lubrifikante, aditiv, antrifiz, aksesorë etj. eksport import, përpunimin, paketimin, transportimin dhe tregtimin me shumicë ta)

Tiranë 26612480 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Albametal 

L43402201R
(Prodhim, tregtim i çeliqeve të ndërtimit e profileve të tjera të hekurit, importimi dhe eksportimi me shumicë dhe pakicë i mallrave të ndryshme industriale, ushqimore, konfeksione, elektro - shtëpiake,)

Durrës 128572666 ALL

LUXODE STUDIO (ish " NOVAKTI")

L61415029I
(Tregti me shumice i nenprodukteve te hidrokarbure. Sherbime: urbanistike dhe arkitektonike te llojeve te ndryshme, Tregti: Import-tregtim automjete, pjese nderrimi, autogoma, bateri, lubrifikante, makineri, paj)

Tiranë ALL

BUJARI

J62904138T
(Import-eksport, shitje me shumicë e pakicë mallra e artikuj të ndryshëm lëndë të para, makineri që shërbejnë për prodhimin e tyre, shërbimeve të ndryshme, transport të mallrave e pasagjereve, agje)

Berat 691821 ALL

F.K ELBASANI SH.A 

K42528205S
(Veprimtari sportive, shitje blerje lojtaresh,etj.)

Elbasan -19893227 ALL

ALBTURIST-VLORE.

K36813207V
(Aktivitet turistik, shërbime hotelerie dhe shërbime ushqimi social.)

Vlorë 237403 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

EUROSIG SHA (Ish DUKAGJINI AL)

K41926801W
()

Tiranë 85044639 ALL

ELVA 2001 SH A

K12809402J
(Import eksport-transport, tregtim me shumicë i naftës bruto, gazit natyror, gazit të lëngshëm, i nënprodukteve të përpunuara të naftës si benzine, mazut, bitum, koks nafte, squfur, vajra lubrifikant e)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

EUROPETROL DURRES ALBANIA (ish Europetrol SG Sh.a)

K24010212N
(Perpunimi,transporti dhe tregtimi me shumice i naftes bruto dhe i nenprodukteve te saj.Krijimin,shfrytezimin e depove te karburanteve te zoteruara teresisht ose te marra me kontrate nga Shoqeria.Blerjen ose mar)

Tiranë 115767481 ALL

INSIG SH.A

L71325019D
(Ushtrimin e veprimtarisë së sigurimit dhe risigurimit, nëpërmjet përgatitjes, ofrimit, nënshkrimit dhe zbatimit të kontratave të sigurimit "Jo-Jete", sipas termave dhe klasave të përcaktuara në Ligji)

Tiranë ALL

SERJANI ER

L23230401A
(Import-Eksport, transport, tregtim me shumicë e pakicë i vajrave lubrifikante, Filtra, Bateri. Tregtimi i gomave të automjeteve dhe pjese këmbimi të automjeteve të ndryshme.)

Fier 823880 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Raiffeisen INVEST

K51928001I
(Administrimi i fondeve të pensionit vullnetar nëpërmjet mbledhjes dhe investimit të fondeve të pensioneve në përputhje me dispozitat e ligjit Nr.10197 dt. 10.12. 2009 "Për fondet e pensionit vullnetar" )

Tiranë 323948703 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TIRANA LEASING

K42319009K
(Ushtrim i qerasë financiare. Përfshirja dhe kryerja në Shqipëri dhe jashtë saj e të gjitha veprimtarive (transaksioneve) që janë të lejueshëm konform ligjeve përkatëse dhe rregulloreve të autoritet)

Tiranë 130178000 ALL

CREDINS INVEST

K52311009R
(Mbledhja dhe investimi i fondeve të pensioneve, në përputhje me dispozitat e ligjit nr.10197, date 10.12.2009: "Për fondet e pensionit vullnetar", akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, si dhe në )

Tiranë -12177027 ALL

Credins Leasing

K11717006G
(Të japë kredi. Të ofrojë shërbimin e pagesave dhe të arkëtimeve. Të ndërmjetësojë për transaksionet monetare (duke përfshirë dhe valutat). Të ofrojë garanci . Të shërbejë si agjente ose kësh)

Tiranë ALL

Regjistri Shqiptar i Titujve ALREG 

L61516018B
(Kryerja e veprimtarisë së regjistruarit të titujve për të gjithë titujt e lejuar sipas ligjit për titujt dhe në përputhje me licencën e dhënë nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. Shoqëria do t)

Tiranë ALL

SOGELEASE ALBANIA

K92025003L
(Ushtrim i veprimtarisë së qirasë financiare, qiradhënia financiare e sendeve të luajtshme dhe pasurive të paluajtshme, duke përfshirë dhe financimin ose kredi dhënien në funksion të veprimtarisë së)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

UNION FINANCIAR TIRANE

J62424002G
(Te kryeje aktivitet financiar qe lidhet me: Kembim valutor dhe transferte parash. Te shese dhe te bleje valute ne kartemonedhe. Te shese dhe te bleje ceqe udhetaresh. Te shese dhe te bleje valute nepermjet levi)

Tiranë 248842047 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni