Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Rezultate gjithsej: 84

"ALIMPEKS" -TIRANA

J61806001K
(Eksport i mallrave industrial ushqimore dhe bimëve mjeksore, import mallrave ushqimore, lëndëve të para, pjesë ndërrimi dhe linja e objekte për industrinë ushqimore.)

Tiranë ALL

ALMOD

J61811526E
(Të veprojë në fushën e fabrikimit të këpucëve dhe artikujve të tjerë sportive dhe artikujve për kohën e lirë, komponentëve dhe aksesorëve. Në projektimin dhe studimin e impianteve për prodhimin )

Durrës ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Kantina e Pijeve Gjergj Kastrioti Skenderbeu

J61811527M
(Prodhim, tregtim, pije alkoolike, verë, pije joalkoolike, import, eksport të prodhimeve të veta dhe atyre që mund të sigurohen nga bartësi, import, eksport lëndësh të para e ndihmëse dhe nënproduktev)

Durrës 18941480 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

RREGJISTRI DETAR SHQIPTAR

J61811531R
(Klasifikimi i mjeteve lundruese, kontroll i anijeve nga ana teknike nëse plotësojnë kushte për të dalë në lundrim dhe sipas gjëndjes së tyre dhe pajisjeve të aparaturave që kanë, sipas konventave n)

Durrës 16048330 ALL

Agjensia Detare Taulantia

J61811533K
(Shitje bileta udhëtaresh, spedicion mallrash, imbarkim pasagjerësh në lidhje me Portin e Durrësit.)

Durrës ALL

Hekurudha Shqiptare

J61811547D
(Transport mallrash, udhëtarësh, ngarkim, shkarkim.)

Durrës -712696612 ALL

N.P.V.4

J61813524V
(Prodhim konfeksionesh me fason, tregtim, eksport konfeksionesh me material porositës, blerje lëndësh të para ndihmëse.)

Durrës ALL

INDUSTRIALIMPEKS

J61814041J
(Importimi dhe eksportimi i artikujve të ndryshëm ushqimore, industriale, bujqësore, elektrike, elektronike, elektroshtëpiake, konfeksione etj. Tregtimi dhe shitja e artikujve të ndryshëm ushqimore, indust)

Tiranë 0 ALL

EUROGREN

J61814077J
(Prodhim, përpunim, tregtim, eksportim dhe importim të detaleve gjysëmfabrikate prej druri, të lëndëve drusore të gjithfarëllojshme të sharruar, artikujve të tornuar e të profiluar, makinerive të pë)

Tiranë -1592984 ALL

BLOJA (Ish-Bloja Tiranë)

J61817056C
(Përpunim, prodhim, shpërndarjen, tregtimin dhe shitjen e miellit dhe të nënprodukteve të tij dhe produkteve ushqimore me bazë mielli. Import -eksport të të gjitha llojeve të mallrave industriale, ushqi)

Tiranë -69598145 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BOJA TIRANA (Ish-BOJA LLAQE)

J61817074A
(Prodhim tregtim të bojrave e llakëve të ngjyrave dhe ambalazheve të ndryshme si bojra vaji, bojra zmalto alkide, bojra hidromat, të trafikut rrugor etj. Dhënien me qira të pronave të paluajtshme në pro)

Tiranë 1142009 ALL

DINAMO SHA

J61819012V
(Prodhim, tregti makineri pajisje dhe eksport import të prodhimeve. Import eksport prodhim, tregti, makineri, pjesë këmbimi për fabrika prodhimi, uzina mekanike e metalurgjike, hidrocentrale, inerte material)

Tiranë -16665414 ALL

TREGTIMI I LIBRIT ARTISTIK DHE SHKENCOR

J61820017U
(Tregtim i librit artistik shkencor.)

Tiranë ALL

TIPOGRAFIA USHTARAKE (Perthithur nga SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE- J61827076U)

J61821057H
()

Tiranë -4933038 ALL

ALBKONTROLL

J61821510W
(Kontroll sasior dhe cilësor i mallrave të eksport-importit, marrjen e mostrave dhe kryerjen e analizave kimiko-fizike për to, kontroll të përshtatshmërisë së mjeteve të transportit dhe depove të magaz)

Durres -5700118 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TRANSALBANIA

J61824038Q
(Rregullimi i transportit si agjent spedicioni për të gjitha llojet e ngarkesave me det, tokë, ajër, hekurudhë, të veprojë si agjent anijesh, ngarkesa ajrore e siguracione dhe dogane duke kryer të gjitha)

Tiranë 18911398 ALL

ALBTELECOM (Perthithur nga “ONE ALBANIA”)

J61824053N
(Sherbimet e komunikimeve elektronike, te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi per komunikimet elektronike ne territorin e Republikes se Shqiperise, si dhe ne perputhje me percaktimet e licensave qe jepen p)

Tiranë ALL

HOTEL ARBANA

J61826122A
(Shërbim turistik,ushqim social dhe shërbime hoteljere.)

Tiranë ALL

Prodhim Mobilje (Perthithur ND\JA E KRIPES-J66703246N, ALBTURIST Tour- Operator- K31623038D, PRODHIM KABLLO SHKODER - J66902025D, AEROPORTI "NENE TEREZA" -J61820023S, SHA. NPV-K71309502E, ELBER-K13621201W)

J61827055V
(Prodhim mobilje e orendi prej lëndë druri si: Pajisje zyrash, shkollash, dhoma gjumi, staxhionim, prodhime me porosi dhe material porositës.)

Tiranë 113863 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE

J61827076U
(Shtypshkrimi i të gjitha llojeve të biletave, biletave të llotarisë, faturave dhe formularëve që kanë të gjitha numër serie dhe që shërbejnë për tu konvertuar në para, si dhe biletat e transporti)

Tiranë 107189655 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni