Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Ç’regjistruar
Rezultate gjithsej: 560

SISTEMA CLIENTE

L61518006L
(Shërbime në lidhje me "Call Center", ofrues shërbimesh interneti, ndërmjetësimit tregtar dhe të biznesit, marketing në fushat e shërbimeve telefonike, trajnim të brendshëm ose të jashtëm të stafit )

Tiranë ALL

GREENS

L61523014E
(Veprimtari punime bujqësore. Tregtim makineri bujqësore. Ndërtim objektesh dhe magazine bujqësore. Gërmime dhe punime dheu. Të marri pjesë në shoqëri të tjera të ngjashme.)

Tiranë ALL

AGRIMECA

L61523003M
(Veprimtari punime bujqësore. Tregtim makineri bujqësore. Ndërtim objektesh dhe magazinë bujqësore. Gërmime dhe punime dheu. Të marrë pjesë në shoqëri të tjera të ngjashme. Import dhe Eksport të ma)

Tiranë ALL

EMIFER

L61524008L
(Tregtim me shumicë dhe pakicë. Import-eksport të mallrave të ndryshme, industriale, bujqësore, ushqimorë, duralumini, metaleve, hidrosanitare, elektroshtëpiake, elektronike, elektrike, materialeve të nd)

Tiranë ALL

ITALIA SYSTEM CONTACT

L62805201V
(Të operojë në sektorin e telekomunikacionit duke kryer çdo lloj aktiviteti nëpërmjet telefonisë për llogari të saj dhe/ose të të tretëve në territorin e Shqipërisë ose çdo vend tjetër, i cili k)

Elbasan ALL

"Mediteralia in the world"

L66606206A
(2. 1Aktivitet për formimin profesional dhe menaxherial; Aktivitetet e shërbimeve që lidhen me tëknologjinë e informacionit, telematikën dhe gjithashtu me shërbimet e formimit profesional; Ofrimi i shërb)

Vlorë ALL

MARKETS CAPITAL

L61607011S
(Konsulenca dhe shërbime për individë dhe shoqëri tregtare në fushën tregtare, financiare, fiskale, në lidhje me administrimin e aseteve dhe pasurive të luajtshme e të paluajtshme, administrimi i tregje)

Tiranë ALL

PUNTOCALL

L61619020I
(Shërbime call center dhe shërbim klienti.)

Tiranë ALL

FASHION EMBROIDERY

L62821403O
(Import - eksport të materialeve tekstile, konfeksioneve, makineri e pajisje qepëse të tekstileve, përpunim, konfeksioni e qepje dhe tregtim me shumicë e pakicë i konfeksioneve. Të merret me transaksione )

Fier ALL

SPARK FUTURE

L61626003H
(Projektimi, realizimi, instalimi dhe/ose tregtimi i sistemeve elektrike, sistemeve të ndriçimit paneleve diellore. Ofrimin e shërbimit të projektimit, zhvillimit, realizimit, mirëmbajtjes të impianteve/si)

Tiranë ALL

STARADVISE

L61704012O
(Shërbime Konsulencë Juridike e avokatie për përsona fizike dhe/ose juridike, shqiptare dhe/ose të huaj; Shërbime ndërmjetësimi dhe arbitrazhi; Hartimi i kontratave dhe marrëveshjeve që synojnë të sj)

Tiranë ALL

FARMACI BASHA

L61724006B
(Farmaci, tregtim i barnave mjekësore për njerëz, sipas ligjit nr. 105/2014, "Për barnat dhe shërbimin farmaceutik".)

Tiranë ALL

ESSO-TRANZIT

L66809005A
(Transport udhëtarësh.)

Shkodër ALL

Electronic Integration Services

L61816007S
(Tregtim, instalim, konsulencë dhe mirëmbajtje e pajisjeve dhe sistemeve elektronike dhe që integrohen me programe apo softe të specializuara për zgjidhje të standardit industrial apo specifike të orientu)

Tiranë ALL

SPIECAPAG Transadriatica

L61920026B
(Projekti i Gazsjellësit natyror TAP në Shqipëri, do të konsistojë në ndërtimin e linjës furnizuese të gazit, me përjashtim të furnizimit të tubacioneve, për 204 km prej 48" dhe 7 km prej 26" si me )

Tiranë ALL

Real Mineral Mining

L62017018Q
(Në industrinë minerare, studim gjeologjik, kërkim, përpunimin edhe shfrytëzimin e mineraleve nëntokësore; shitje blerjen e mineraleve si brenda vendit ashtu dhe import eksportin e tyre, duke përfshirë )

Tiranë ALL

STAR INVESTMENT

L62106035A
(Shitje, blerje te pasurive te paluajtshme dhe te luajtshme, ndermjetsim, komisioneri; Import-export, tregtim artikuj te ndryshem, prodhim, sherbime, transport, konsulence, investime, etj. Ne pergjithesi, Sho)

Tirane ALL

Milano Import Export

L62127030T
(Import-Eksport, tregtim i artikujve të ndryshëm.)

Tiranë ALL

BIANCO SHOES

L63407002R
(Prodhim industrial dhe artizanal i këpucëve, sandaleve etj, të çdo grup moshë e seksi me lëkure të importit e të vendit. Tregtim i tyre me shumicë e pakicë brenda e jashtë vendit. Përpunim i materia)

Berat ALL

GLOBAL PRODUCTION

L62217503F
(Shërbim projektimi dhe konsulencë për makineri në përgjithësi, për makineri elektrike, instalime civile dhe industriale, për zhvillim software për aplikimet komerciale dhe industriale.)

Durrës ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni