Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 471

BROKAS SECURITIES

L92109001L
(Shoqëria ka për objekt të veprimtarisë së saj kryerjen e transaksioneve me titujt, blerjen dhe shitjen e tyre me porosi të klientit dhe veprimtarinë e këshillimit të investimit në tituj. Shoqëria mun)

Tiranë ALL

EAGLE OIL

L92126023L
(Kërkim, zhvillim, prodhim dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të gazoil, benzinës, solarit, mazutit, bitumit, gazit të lëngëzuar të naftës (GLN), naftës, gazit dhe të gjitha nënprodukteve të tjera t)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

LE SPOT GROUP (Ish UNIVERSAL GROUP, Ish REKLAMA MEDIA GROUP)

K91413013O
(Të operojë në fushën e administrimit të tabelave dhe paneleve të reklamave, zhvillimi i strategjive për përdorimin efektiv të masmedias, për blerjen dhe marrjen me qira të hapësirave publicitare i t)

Tiranë 160753668 ALL

Klubi i Futbollit Maliq

L93801001R
(Projektimin, financimin, zhvillimin dhe menaxhimin e projekteve të sporteve të të gjitha llojeve me qëllim nxitjen dhe masivizimin e sportit, krijimin e akademive sportive dhe ekipeve zinxhir. Dhënien në )

Korçë ALL

ENERG COMPANY

L91405045M
(Shoqëria do të kryejë çdo aktivitet e veprimtari të lejuar nga ligji, përfshirë por pa u kufizuar në aktivitetet e importit, eksportit, tregtimit, perpunimit, shitjes dhe blerjes me pakicë e shumicë t)

Tiranë ALL

ASIGEST BROKER ALBANIA

L91412050O
(Kryerja e aktivitetit të ndërmjetesimit (broker) në fushën e sigurimit të jetës, jo-jetës dhe risigurime, sipas përcaktimeve te Ligjit për Sigurimet dhe pas pajisjes me liçensën përkatëse nga Autor)

Tiranë ALL

ALBA GAS & POWER

L91412041P
(Shoqëria aksionare do të ushtrojë aktivitetin brenda dhe jashte vendit si mëposhtë: Ndërtimin e gas-sjellësit apo të rigasifikatorit, si dhe ndërtimin dhe ekzekutimin e veprave apo shërbimeve të lidh)

Tiranë ALL

Global Masters Group

L91412032Q
(Objekti i veprimtarisë së shoqërisë është, import-eksport transport dhe tregtimin me shumicë dhe pakicë i vajrave lubrifikant, filtrave dhe pjesëve të këmbimit për automjete, import export automjete)

Tiranë ALL

Demir-Babos

L91413016Q
(Import-eksport si dhe tregëtim me shumicë dhe pakicë për pjesë këmbimi auto, filtra, aksesorë, vajra lubrifikantë, graso për mjete motorike të të gjitha llojeve dhe kategorive, riparime, tapiceri, ly)

Vorë ALL

RAJAN 2007

L91419503A
(Tregtimi brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë të hidrokarbureve, naftës, gazit, nënproduktet e tyre, vajra lubrifikantë, import-eksport dhe tregtia me shumicë e tyre, transport ko)

Durrës ALL

ALBSIG INVEST - SHOQËRI ADMINISTRUESE E FONDEVE TË PENSIONIT DHE E SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOLEKTIVE

L92208025J
(Mbledhja dhe investimi i fondeve të pensioneve, në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 10197/2009 "Për fondet e pensionit vullnetar", si dhe në përputhje me parimin e shpërndarjes së riskut (diversifik)

Tiranë ALL

AULONA INVESTMENTS

L97209204O
(Pjesëmarrje në investimet industriale dhe tregtare, si dhe në aktivitete të ndryshme financiare, tregtare e industriale. Investimi, ndërtimi, zhvillimi dhe shfrytëzimi i veprave të ndryshme të prodhimit)

Vlorë ALL

CWI-ALBANIA (ÇOKYASAR WIRE INDUSTRYALBANIA)

L93411205H
(Prodhim, tregtim, galvanizim i telave të çelikut, kavo çeliku dhe produkte të tjera industriale të galvanizuara.)

Elbasan ALL

KASTRATI SHA

L92221506G
(Krijimi, instalimi dhe vënia në shfrytëzim sipas kushteve teknike të impianteve, stacioneve, reparteve, linjave për tregtimin e hidrokarbureve brenda e jashtë vendit. - Import-eksport dhe tregti me shumic)

Durrës ALL

RECOVERED EARTH ALBANIA

L61318002T
(Veprimtari në fushën e eksportimit, rafinimit, përpunimit të produkteve të hidrokarbureve e metaleve të ndryshme; importe - eksporte të të gjitha llojeve; shërbime financiare; veprime në fushën e amb)

Tiranë ALL

PARTIZANI SH.A.

K02322003T
(Organizimin e aktiviteteve në fushën e sportit të futbollit dhe pjesëmarrjen në garat sportive të organizuara nga Federeta Shqiptare e Futbollit, si dhe pjesëmarrjen në garat sportive të organizuara ng)

Tiranë -28347232 ALL

TOSK ENERGJI (Ish Petrol - Oil - Ballkan)

L51817007A
(Nxjerrje, shfrytëzim, përpunim i naftës bruto dhe nën produkteve të saj, import-eksport, shitje me shumicë dhe tregtim i hidrokarbureve, si benzinë, naftë, gas, LPG (gaz i lëngshëm) CNG (gaz natural i)

Tiranë -276891 ALL

VALIDIUS

L92423011F
(Objekti i shoqërisë konsiston në promovimin e produkteve dhe shërbimeve të investimeve të ofruara nga shoqëria e brokërimit në emër të të cilit vepron, nxitjen apo inkurajimin e klientëve për të )

Tiranë ALL

NEWCOM

L92423009Q
(Shërbime marketingu për veprimtari të agjentit të shoqërisë së brokërimit në tituj, jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, nëpërmjet telefonit dhe/ose internetit. Projektimi dhe realizi)

Tiranë ALL

ABI INVEST

L92424002L
(Krijimi dhe/ose administrimi i sipërmarrjeve të investimeve kolektive, bazuar në Ligjin 10198, dt.10.12.2009 "Për sipermarrjet e investimeve kolektive" dhe veprimtari të tjera që parashikohen në këtë l)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni