Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 420

Global Masters Group

L91412032Q
(Objekti i veprimtarisë së shoqërisë është, import-eksport transport dhe tregtimin me shumicë dhe pakicë i vajrave lubrifikant, filtrave dhe pjesëve të këmbimit për automjete, import export automjete)

Tiranë ALL

Demir-Babos

L91413016Q
(Import-eksport si dhe tregëtim me shumicë dhe pakicë për pjesë këmbimi auto, filtra, aksesorë, vajra lubrifikantë, graso për mjete motorike të të gjitha llojeve dhe kategorive, riparime, tapiceri, ly)

Vorë ALL

RAJAN 2007

L91419503A
(Tregtimi brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë të hidrokarbureve, naftës, gazit, nënproduktet e tyre, vajra lubrifikantë, import-eksport dhe tregtia me shumicë e tyre, transport ko)

Durrës ALL

ALBSIG INVEST - SHOQËRI ADMINISTRUESE E FONDEVE TË PENSIONIT DHE E SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOLEKTIVE

L92208025J
(Mbledhja dhe investimi i fondeve të pensioneve, në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 10197/2009 "Për fondet e pensionit vullnetar", si dhe në përputhje me parimin e shpërndarjes së riskut (diversifik)

Tiranë ALL

AULONA INVESTMENTS

L97209204O
(Pjesëmarrje në investimet industriale dhe tregtare, si dhe në aktivitete të ndryshme financiare, tregtare e industriale. Investimi, ndërtimi, zhvillimi dhe shfrytëzimi i veprave të ndryshme të prodhimit)

Vlorë ALL

CWI-ALBANIA (ÇOKYASAR WIRE INDUSTRYALBANIA)

L93411205H
(Prodhim, tregtim, galvanizim i telave të çelikut, kavo çeliku dhe produkte të tjera industriale të galvanizuara.)

Elbasan ALL

KASTRATI SHA

L92221506G
(Krijimi, instalimi dhe vënia në shfrytëzim sipas kushteve teknike të impianteve, stacioneve, reparteve, linjave për tregtimin e hidrokarbureve brenda e jashtë vendit. - Import-eksport dhe tregti me shumic)

Durrës ALL

RECOVERED EARTH ALBANIA

L61318002T
(Veprimtari në fushën e eksportimit, rafinimit, përpunimit të produkteve të hidrokarbureve e metaleve të ndryshme; importe - eksporte të të gjitha llojeve; shërbime financiare; veprime në fushën e amb)

Tiranë ALL

PARTIZANI SH.A.

K02322003T
(Organizimin e aktiviteteve në fushën e sportit të futbollit dhe pjesëmarrjen në garat sportive të organizuara nga Federeta Shqiptare e Futbollit, si dhe pjesëmarrjen në garat sportive të organizuara ng)

Tiranë -28347232 ALL

TOSK ENERGJI (Ish Petrol - Oil - Ballkan)

L51817007A
(Nxjerrje, shfrytëzim, përpunim i naftës bruto dhe nën produkteve të saj, import-eksport, shitje me shumicë dhe tregtim i hidrokarbureve, si benzinë, naftë, gas, LPG (gaz i lëngshëm) CNG (gaz natural i)

Tiranë -276891 ALL

VALIDIUS

L92423011F
(Objekti i shoqërisë konsiston në promovimin e produkteve dhe shërbimeve të investimeve të ofruara nga shoqëria e brokërimit në emër të të cilit vepron, nxitjen apo inkurajimin e klientëve për të )

Tiranë ALL

NEWCOM

L92423009Q
(Shërbime marketingu për veprimtari të agjentit të shoqërisë së brokërimit në tituj, jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, nëpërmjet telefonit dhe/ose internetit. Projektimi dhe realizi)

Tiranë ALL

ABI INVEST

L92424002L
(Krijimi dhe/ose administrimi i sipërmarrjeve të investimeve kolektive, bazuar në Ligjin 10198, dt.10.12.2009 "Për sipermarrjet e investimeve kolektive" dhe veprimtari të tjera që parashikohen në këtë l)

Tiranë ALL

POGRADECI F.K

M03707601D
(Organizimin e aktiviteteve në fushën e sportit të futbollit dhe pjesmarjen në garat sportive të organizuara nga Federata Sportive e Futbollit,si dhe pjesmarjen në garat sportive të organizuara nga UEFA. )

Korçë ALL

ONTOP-SECURITIES

M01323026Q
(Veprimtaria e agjentit të lidhur, konsiston në shërbime marketingu për veprimtari të agjentit të shoqërisë së brokërimit në tituj, jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, nëpërmjet tel)

Tiranë ALL

“BALLKAN ENERGJI”

L91520024A
(Import-export, transport, tregtim me shumice i naftës bruto, gazit natyror, gazit të lëngshëm, i nënprodukteve të përpunuara të naftës si benzine, bitum, solar, benzine avionash, gazoil, vajguri ndricu)

Tiranë ALL

AGORA SECURITIES

L91525022I
(Blerja dhe shitja e titujve me porosi të klientit. Blerja dhe shitja e titujve në emër ose për llogari të vet. Administrimi i portofolit të titujve në emër të një klienti që është pronar i portofol)

Tiranë ALL

Illyrian Guard

L91619024U
(Fushën e rendit dhe sigurisë publike. Teknologjisë së Informacionit. Zhvillimit, prodhimit, mirëmbajtjes dhe operimit të sistemeve teknologjike të monitorimit të rendit dhe sigurisë publike. Shoqëria )

Tiranë ALL

HBC Solutions

L91626028S
(Studime tregu e analiza marketingu. Shërbime në fushën e marketingut, tele-marketingut, web marketing etj. Projektimi dhe realizimi i fushatave publicitare dhe të marketingut nëpërmjet telefonit dhe inter)

Tiranë ALL

GEF.AL

L91720508H
(Tregtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve te tyre, perfshire biokarburantet duke përfshire naftën bruto dhe nënproduktet e saj sipas kategorive 0, I, II, III, IV, e V te ligjit. Objekt i shoqëri)

Durrës ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni