Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 407

Bursa Shqiptare e Energjise Elektrike

M02223006B
(Krijimi, menaxhimi dhe administrimi i tregut te organizuar te energjise elektrike(ne vijim referuar edhe si "Tregu") nepermjet platformes se tregut, ne baze te dites ne avance dhe brenda se njejtes dite; b.komp)

Tiranë ALL

Entertainment & Gaming

M02424014D
(Prodhim dhe operim i software per lojra fati, operim dhe menaxhim i sallave te lojrave te fatit, projektim, menaxhim, operim, ndertim i kazinove, prodhim i makinave te lojrave te fatit, import-eksport i makinav)

Tirane ALL

MEZINI

M01801013F
(Tregti me shumice te naftes dhe nenprodukteve te saj, karburante gazoil dhe benzine. Import-eksport i hidrokarbureve. Import - Eksport i vajrave lubrifikante.)

Tirane ALL

General Oil

M01801005O
(Tregtim vajrash lubrifikante per makina.)

Tirane ALL

ED-AL

M12525401F
(Import - eksport, shitje me shumice e pakice te Vajrave Lubrifikante si dhe nenprodukteve te tjera Naftes dhe Gazit te lengshem (GLN), Filtra industriale si edhe filtra per automjete te ndryshme si edhe bateri )

Fier ALL

O-SP Albania

M11424016S
(Import, eksport, shitje dhe tregtim me shumice dhe pakice, transport dhe magazinimi i gjithe produkteve te naftes dhe nenprodukteve te saj, gazit dhe produkteve energjetike. Import, transport, tregtim dhe magaz)

Vore ALL

E.T.M.

K74214002C
(Ushtrimin e aktivitetit tregtar ne furnizimin,shitjen me pakice e shumice,transportimin dhe trajtimin e karburanteve te cdo lloji dhe vajrave lubrifikante te cdo lloji, ne formen e importit dhe eksportit,si dhe)

Korce -582713 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni