Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Pezulluar
Rezultate gjithsej: 2678

MEDITERRANEAN CONTRACTORS

L61314011V
(Përpunim, transportim, depozitim inertesh të ndryshme Objekti i aktivitetit të Shoqërisë mund të ndryshohet me vendim të ortakut të vetëm dhe mund të kryejë çdo lloj aktiviteti në përputhje me leg)

Tiranë ALL

RS RAIL SOLUTIONS

L61314504A
(Ideimi, realizimi, furnizimi dhe komercializimi i materialeve, impianteve, komponentëve, sistemeve dhe mjeteve, për sektorin hekurudhor dhe të transportit në përgjithësi si dhe tregtia me shumicë dhe pak)

Durrës ALL

RUDI OIL

L66315003A
(Tregtimi i karburanteve me pakicë si Naftë Diesel 10ppm, Blu Diesel, Benzine sipas standardeve, si dhe Gazit. Import Eksport, shitje karburanti dhe gazi, vajra lubrifikante me pakicë. Tregtim i artikujve të)

Shkodër ALL

ENERSOL POWER

L61315032C
(Shërbim konsulence, studim, projektim, ndërtim, operimi i veprave energjetike, si dhe shitje me pakicë dhe shumicë të energjisë elektrike. Përveç aktiviteteve të parashikuara me lart, në veprimtarinë)

Tiranë ALL

Golimbas - 2016

L66315203L
(Aktivitet në fushën e ndërtimit: punime patinimi dhe lyerje, punime karpentieri(punime armaturash), punime për shtrim e veshje me pllaka, punime instalime hidraulike, kryerja e transportit të mallrave për)

Vlorë ALL

BLaçk Studio

L61318068R
(Shoqëria do të operojë në fushën e marketingut dhe produksionit. Dhe me konkretisht ideim konceptim realizim i fushatave të marketingut dhe materialeve të ndryshme në funksion të këtyre fushatave. Kon)

Tiranë ALL

Hilari Balliu Communication

L61318057C
(Objekti i veprimtarisë së shoqërisë "HB Communication" shpk do të jetë: A) Shërbime promovimi dhe shitje produktesh e shërbimesh nëpërmjet telefonit apo forma të tjera komunikimi; B) Prodhim dhe shit)

Tiranë ALL

BUFFALO FARM DUKA

L63718401F
(Aktivitet blegtoral dhe bujqësor Mbarështim i buajve, blerja e tyre në tregun e ndërkombëtar, ngritja dhe ndërtimi e fermës me të gjitha objektet ndihmëse, ushqimi, therja e kafshëve, përpunimi i qum)

Fier ALL

GLOBAL MARKETING & BUSINESS

L61318031J
(Shërbime marketingu dhe distribucioni të produkteve, mallrave dhe shërbimeve të ndryshme, në fusha dhe aktivitete tregtare të ndryshme. Shërbime konsulence dhe shërbime të tjera tc ndryshme në fushën)

Tiranë ALL

Olieko

L61318027E
(Tregtimi me shumicë e pakicë i lëndës djegëse gaz, mbushje e bombolave të gazit, shpërndarja e gazit. Eksport dhe importi i makinerive, pajisjeve, cisterna, impiante të ndryshme për gazin. Magazinim ma)

Tiranë ALL

VIMARE HOLIDAYS TRAVEL

L61318021C
(Agjenci Turistike.)

Tiranë ALL

DEA COMPANY

L66318001V
(Web desing, shërbime IT, internet marketing, real estate, imobiliare, shitje produktesh në internet, agjenci lajmesh online, agjenci turistike, shitje produktesh elektronike, import produktesh elektronike, sh)

Shkodër ALL

AGRO-BURONJA 2016 Beshisht

L66318201K
(Bashkëpunimi në fushën e prodhimit bujqësor dhe në marketing, kjo shoqëri do të prodhojë, të manipulojë, të përpunojë, të ruaj, të klasifikojë, të transportojë, të shpërndajë si )

Vlorë ALL

MERI18

L61319045H
(Bar-kafe, restorant, piceri, pastiçeri, hoteleri-turizëm tabaki prodhim vendas dhe i huaj. Shoqëria ka të drejtë të ushtrojë çfarëdolloj veprimtarie tjetër të lejuar nga ligji dhe në përputhje me r)

Tiranë ALL

NGROUPART

L61319002B
(Veprimtari dizajni. Konsulencë dhe marrje porosie për moblije dhe aksesorë dekorative të punuar në mënyrë artizanale. Gjithashtu do të kryejë veprimtari në hoteleri dhe turizëm, bar-kafe, restorant d)

Tiranë ALL

ALBANIA INVESTING AUTHORITY

L61320015O
(Shoqëria "ALBANIA INVESTING AUTORITHY" Sh. p. k. është e organizuar në formën e një shoqërie të konsulencës dhe shërbimeve ndaj shoqërive në Republikën e Shqipërisë dhe në territoret e tjera dhe)

Tiranë ALL

ATHEN CONSTRUCTION

L62521404N
(Ne fushen e ndertimit dhe te sherbimit. Tregti, import - eksport te artikujve te ndryshem. Ne fushen e transportit. Tregtim pjese kembimi per automjete dhe aksesore per automjete, tregtim me pakice dhe shumice )

Fier ALL

EXETASIS MEDICAL DIAGNOSTIC CENTERS

L61321037D
(Krijimi dhe funksionimi i njësive mjekësore diagnostikuese, të cilat do të ofrojnë shërbime shëndetësore, si dhe pajisja e tyre me të gjitha burimet e nevojshme shkencore dhe teknike, funksionimi dhe s)

Tiranë ALL

NATYRAL-3D

L63722001B
(Dizinfektime, deratizime dhe dizinsektim ambjentesh biznesi, institucione,shtepi,farmaci bujqesore,importeksport,tregeti artikuj te ndryshem,sherbime dhe furnizime institucione publike,sherbime ndertimi, treget)

Korçe ALL

International Communication Group (ICG)

L61322019K
(Shoqëria do të ketë për objekt të veprimtarisë të saj të operojë në sektorin e telekomunikacionit duke kryer çdo lloj veprimtarie nëpërmjet telefonit për llogari të vet apo të të tretëve me se)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni