Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 14442

Pëllumb Zyfi

L84102601P
(Tregti me shumice dhe pakice e artikujve te ndryshem ushqimore, perpunim dhe amballazhim te produkteve ushqimore. Pjese makinash, vajra, filtra, goma, bateri, maska fytyre dhe dizinfektues.)

Pogradec ALL

FURRE BUKE DESARTET( ish FURRE BUKE & PASTICERI DESARTET)

M11512501N
(Furrë buke)

Durres ALL

Atnan Kuçi

L18824301O
(Riparim automjetesh.)

Puke ALL

TAPO (ish "Tirana Akustik Petrolium Oil" )

K81331025I
(Blerje, shitje, import-eksport, instalime sistem akustik dhe izolim ndertesash, Bar - Restorant. Kerkim, zhvillim dhe prodhim hidrokarburesh dhe kerkim , zbulim dhe zhvillim te naftes, gazit dhe hidrokarbureve.)

Tirane 40982 ALL

Gjergj Leqejza

L66906001C
(Bar kafe, Restoran)

Shkoder ALL

Babameto Asset Management

M11512007I
(Objekti i veprimtarise eshte keshillim financiar , analize financiare Juridike ,ndermjetesim veprash arti , veprimtari te tjera te natyres financiare te lejuara nga ligji. Veprimtari ne fushen e marketingut ,Pe)

Tirane ALL

LOST SEASIDE

M13912002H
(Kafe, snack, bar, hotel, restorant.)

Korce ALL

ROOTS CONSULTING

M11512013G
(Objekt i aktivitetit te Shoqerise eshte; (i)ofrimi i sherbimit te konsulences ne fusha te ndryshme, si ndertimi dhe operimi i nje aktiviteti tregtar dhe biznesi, ndermarrjeve turistike, trainimeve, keshillimit )

Tirane ALL

Kejvin Gjata

M03818001C
(Kancelari, artikuj elektrike, hidraulike e artikuj te ndryshem. Materiale ndertimi, pastrimi, disifektimi dhe materiale kundra zjarrit.Tregtim i materialeve restauruese, konservuese dhe i solucioneve te veprave)

Korçe ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ONE DESIGNS

L32006026S
(Studio grafike.Shtepi botuese.Import-eksport dhe tregtim te artikujve te fushes se kancelarise si dhe artikuj te tjere industriale dhe ushqimore.)

Tirane 1166633 ALL

SEROHA COOPERATION

M16512002B
(Sherbime te realizuara me cilesi profesionale ne sektoret e ekonomise dhe industrise Marketing dhe Zhvillim Biznesi,Administrim dhe Menaxhim,Veprimtari dhe Aktivitete,Produksion dhe Distribucion Mediatik,Konsul)

Shkoder ALL

OLIVE TREE

M11512015A
(Mbareshtim kafshesh ne ferma blegtorale, mareshtim dhe rritje te bagetise se imet dhe jo vetem; Prodhim, mbledhje, perpunim dhe tregtim qumshti dhe nenproduktesh te tij; Prodhime, perpunim dhe tregtim produktes)

Tirane ALL

Elsa Hajdari

M03714401D
(Konsulence financiare dhe kontabiliteti.)

Lushnje ALL

Ferizaj-78

M11512017P
(Kembim Valutor.Ushtrimi i veprimtarise se transferimit te parave ne emer dhe per llogari te Institucionit financiar jobanke AK-INVEST dhe ndermjetesimi per arketimin e faturave te sherbimeve utilitare ( fatura )

Tirane ALL

Markel Zeqo

L74812005M
(Tregti me pakice artikuj industriale ( dhurata, lule ), organizim eventesh, animatore.)

Korçe ALL

ER AB 2007

M16512203V
(Aktivitet ne fushen e tregtise : Import - Eksport i artikujve te ndryshem industrial dhe ushqimor. Tregtimi me shumice dhe pakice i artikujve te ndryshem industrial dhe ushqimore, materialeve te ndertimit, paji)

Vlore ALL

Interpontre

M11512021U
(Aktiviteti i konsulences dhe i agjencise se prokurimit sportiv dhe ndermjetesimit ne fushen e futbollit. Aktivitetet e organizimit te ngjarjeve sportive, sherbimeve te konsulences dhe menaxhimit te marredheniev)

Tirane ALL

ALKETA LAZO

L63627601N
(Kancelari, shitje e pajisjeve elektronike . Sherbime rrjeti dhe mirembajtje e pajisjeve elektronike.)

Gjirokaster ALL

LEAF-H

M12712401P
(Import - eksport fruta perime. Import – export amballazhe kartoni, prodhimi i kutive prej kartoni. Me veprimtari te gjere, kryesisht ne fushen e tregtise (import – eksport), perpunim dhe prodhim te lendeve )

Fier ALL

FOREL

M11515001V
(Distribucion, shitje me shumice dhe pakice i artikujve farmaceutike, medikamente humane dhe veterinare, suplemente ushqimore, herbale, produkte kozmetike dhe dermokozmetike, ortopedike, paisje dhe material mjek)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni