Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Degë të Shoqërive të Huaja
Rezultate gjithsej: 355

GAUFF GmbH & Co Engineering KG

L91731007B
(Shërbimet inxhinierike dhe studime në të gjitha fushat.)

Tiranë ALL

Tessile G.P. Albania Branch

M01418503J
(Prodhim dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm dhe në mënyrë me specifike veshje dhe produkte tekstile në përgjithësi, si dhe prodhimin tekstil për llogari të të tretëve dhe n)

Durrës ALL

SALFO AND ASSOCIATES S.A - ENGINEERING & MANAGEMENT CONSULTANS ATHENS - ALBANIAN BRANCH

M01420021K
(Marrja përsipër, hartimi, zbatimi dhe kontrolli i çdo lloj studimesh arkitekturore dhe teknike dhe dokumentacionit të tenderave dhe supervizimi i ndërtimit për të gjitha llojet e projekteve të ndërtesa)

Tiranë ALL

L.T.D ALBANIA

M01812501V
(Ushtrimin dhe kryerjen e transportit për llogari të shoqërisë dhe palëve të treta. Transportin dhe ekspedimin në rrugë tokësore, detare ose ajrore të sendeve, të mallrave dhe të mirave të çdo lloj)

Durrës ALL

EPTISA Servicios de Inginieria S.L.

L71730009K
(Kryerjen e çdo lloj veprimi ekonomik, financiar dhe tregtar, si dhe të pasurive të paluajtshme, duke përfshirë ato lidhur me menaxhimin, administrimin, shkrirjen dhe koncentrimin e kompanive, si dhe përga)

Tiranë ALL

Wizz Air Hungary Ltd Albanian Branch

M01819004E
(Kryerja e transportit ajror të pasagjerëve, të postës dhe/ose të ngarkesave.)

Tiranë ALL

Seberg Bau - Dege e shoqerise se huaj ne Shqiperi

M01510032B
(Në fushën e ndërtimit dhe projektimit. Prodhim dhe tregtim të materialeve të ndërtimit, të inerteve dhe betoneve të markave të ndryshme, ndërtime civile dhe industriale, punime gërmimi në tokë, Rik)

Tiranë ALL

Nemea International Albania

M01704501B
(Shërbime të ndërmjetësimit financiar.)

Durrës ALL

Danube Construction Desing LLC

M01705020F
(Perfshirja ne çdo aktivitet te ligjshem biznesi per te cilin kane rene dakort nga anetaret me te drejte vote dhe te kryeje aktivitete te tjera qe mund te jene te nevojshme ose te pershtashme per te promovuar b)

Tiranë ALL

FRONT LLC dega ne Shqiperi

M01705013A
(Tregtia me shumice e drurit, materialeve te ndertimit dhe pajisjeve hidrosanitare Sekondare: Punime montimi nga druri dhe materiale te tjera. Prodhimi i mobiljeve te tjera. Punime per veshjen e dyshemeve dhe mu)

Tiranë ALL

Jones Group Europe, LLC.

M01920033C
(Te siguroje sherbime konsulence, zgjidhje dhe produkte ne fushat e sigurise kibernetike, energjise, telekomunikacionit, inxhinierise, transformimit organizativ, çeshtjeve tregtare dhe politike.)

Tiranë ALL

Foglia Engineering s.r.l.Dega Kavaje

M03120803J
(Aktivitete sportive)

Kavajë ALL

DEMROZI COSTRUZIONI SRL DEGA NE KAVAJE

M03120802B
(Aktivitete Sportive.)

Kavajë ALL

WELDER PIPELINE CONTRACTOR

M01920007N
(Shoqeria ka per objekt: - Kryerjen e akvititeteve te ndertimit te Vajgursjellesve dhe Gazsjellesve per shperndarjen e gazit per perdorime Civile dhe Industriale, Ndertimin e Impjanteve Civile dhe Industriale ne)

Tiranë ALL

KIT-Albania (ish Dega Kosova Information Technology ne Shqiperi)

M01920006F
(Sherbimet e softwareve, projektet ne fushen e teknologjise informative si dhe tregtimi me produkte te teknologjise informative (IT).)

Tiranë ALL

Ruths Albania

M01931001U
(Prodhimi i perberesve per furrat e djegies, grillat dhe kaldajat.)

Tiranë ALL

SIME TELECOMUNICAZIONI SPA-Dega e Shoqërisë

M01923001D
(SHOQERIA (PA U MBESHTETUR NE TREGUN E KAPITALIT TE RISKUT) NE PERPUTHJE ME LEGJISLACIONIN NE FUQI, NE ITALI DHE NE VENDET E TJERA, KA SI OBJEKT TE SHOQERISE AKTIVITETET E POSHTEPERMENDURA : - STUDIMIN, PROJEKTI)

Tiranë ALL

"PATRIOT" Sh.p.k. (Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar)

M02028504L
(Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse. Import eksport tregtimi me shumicë e pakicë të karburanteve .)

Durrës ALL

City Computer

M02013001U
(Publikimi dhe tregtimi i softuereve te ndryshme. Trajnime ne fushen e programimit kompjuterik. tregti i paisjeve kompjuterike.)

Tiranë ALL

ALBAYRAK INSAAT-Dega Shqipëri

M08130301A
(Ndërmarrje Ndërtimi, Ndërtimni i shtëpive të tërmetit, ndërtimi 522 banesave në Njësine Administrative Laç, Bashkia Kurbin Shqipëri.)

Kurbin ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni