Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Origjina Kapitalit: itali Viti Themelimit: 2020
Rezultate gjithsej: 343

MC GLOBAL CONSULTING

M01309018B
(Të ofrojë shërbime e konsulencë, studime tregu, promovim për iniciativat e aktiviteteve tregtare, industrial.Ofron shërbime për drejtimin,nxitjen dhe zhvillimin e biznesit.Ofron shërbime administrative,)

Tiranë ALL

eSS & MMe

M03709801C
(Ndërtim, mirëmbajtje, kostruksion, rikonstruksion i pishinave, tregti e produkteve dhe aksesorëve të pishinave. Analizë dhe medikamente për mirëmbajtje e ujit të pishinave.)

Sarandë ALL

D-FRANK LUCKY FRUIT'Z

M03710402O
(Prodhim,Tregtim me shumicë dhe pakicë, import-eksport të bimëve dhe produkteve bujqësore. Kultivim të drurëve frutorë. Ndërtim dhe shfrytëzim serash për prodhim produktesh bujqësore. Import të pleh)

Lushnjë ALL

BUILDING WONDER SOLUTION

M01313046D
(Aktivitet në fushën e prodhimit dhe shitjes së materialeve artizanale të ndërtimit për arredim dhe riveshje ambjentesh.)

Tiranë ALL

PITAGORA COSTRUZIONE

M01313036T
(Blerjen dhe shitjen, shkëmbimin , projektimin, ndërtimin, shembjen, mirëmbajtjen, dhe menaxhimin edhe me koncesion, rikualifikimin, dhënien me qira të tokës, ndërtesave dhe pasurive të paluajtshme të g)

Tiranë ALL

H.INNOVATECH

M01313030R
(Projektim, ndërtim, shitje, import, eksport, instalim, montim,konsulencë, mirëmbajtje dhe asistencë teknike për impiantet teknologjike të posacëm si: Impiante termike ajrimi dhe kondicionimi, impiante ga)

Tiranë ALL

REPALTA HOLDING

M01313018V
(Import - Eksport, Ushtrimi i rregullt i konsulencës fiskale, menaxhimi dhe përpunimi i informacionit administrativ, fiskal, taksat dhe sigurimet shoqërore ; kurse trajnimi në cështjet ekonomike, teknologji)

Tiranë ALL

C.I.S.M. MENSITIERI (Centro Medico Sessuologico Italiano)

M01314058I
(Shërbimet mjekësore, etj. (Konsultime dhe vizita urologjike dhe urogynekologjike me personel shumë të specializuar dhe të përzier, d.m.th. italiane dhe shqiptare për të garantuar një përgjigje sa më )

Tiranë ALL

LeC Consulting

M01314057A
(Analizën dhe përpunimin e automatizimit të të dhënave, për qëllime administrative, kontabël dhe statistikore, realizimin e kërkimeve të tregut, aktivitetin, grafikën, realizimin e produkteve dhe shë)

Tiranë ALL

OMEGA ELECTRO ITALIA

M01314051V
(Të gjitha informacionet janë në dispozicion online, përmes analizave në internet, programeve kompjuterike, dhe programeve kompjuterike të importuara nga Italia. Tregtim i të gjitha, importet ose eksporte)

Tiranë ALL

Steba Medical

M01314048B
(- Përfaqësimi i materialit implantologjik ortopedik, materialit mjekësor të teknologjisë së lartë, artikujve shëndetësorë në përgjithësi, pajisjeve mjekësore-shkencore si dhe materialit spitalor t)

Tiranë ALL

M.B.T

M01314047Q
(1.Ndërtimi, instalimi, mirëmbajtja, shitja me shumicë dhe pakicë, importimi i sistemeve dhe instalimeve: elektrike, hidraulike, civile dhe industriale, të prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë elektri)

Tiranë ALL

Ottica Italia Group

M03714402L
("Veprimtari ne fushen e Optikes dhe te Optometrise per vleresimin, korrigjimin dhe trajtimin e defekteve te shikimit, me mjete Optike dhe Fizike dhe ne pergjithesi permiresimin e funksioneve te shikimit. Apliki)

Divjakë ALL

Kamping Pa Emer ( Guri i Lëmuar)

M01314014R
(Objekti i veprimtarise së shoqërisë do të jetë i përqendruar në fushën e turizmit, duke përfshirë kryesisht por pa u kufizuar në ndërtim shtëpiza druri, bar - restorant dhe kamping veror sezonal.)

Tiranë ALL

Beat Studio Zyrë Përfaqësmi

M02514801T
(Marrjen dhe dhënien e mandateve të agjensisë, të përfaqësimit, të depozitimit, të delegimit, të koncesionit, për konsulencë për ndërmarrje të tjera në sektorin e këpucëve në përgjithësi, të)

Kavajë ALL

SAMOA

M01315065T
(Shoqëria mund të kryejë cdo aktivitet të lejuar nga ligji në Republikën e Shqipërisë, duke përfshirë por pa u kufizuar në: a) Shërbime promovimi dhe shitje produktesh e shërbimesh nëpërmjet telef)

Tiranë ALL

Papas - Holding

M01315064L
(Import- eksport e tregtim me shumicë dhe pakicë të mallrave të ndryshëm ushqimorë dhe Industrialë të përdorimit të gjerë brenda dhe jashtë vendit, si ushqime të ndyshme si dhe pije të ndryshme alk)

Tiranë ALL

IMP Group (ish "ANTIGONE SUPPLY")

M01316045K
(Tregti me shumice dhe pakice, import dhe eksport i harduereve dhe softuereve, servereve, telefonise, komponenteve elektronike ne pergjithesi dhe materialeve dhe pjeseve te kembimit qe lidhen me to (fisha - tone)

Tiranë ALL

BUNAC ITALIANA -AGRICOLTURE

M01316514L
(Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në fushat e : Tregti me pakicë dhe shumicë e plehrave kimike dhe pesticideve, farave dhe fidanëve , produkteve për bujqësi. Import -eksport te për nevojat e )

Durrës ALL

North Access

M01316033K
(Shoqëria ka për objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare në përputhje me legjislacionin Shqiptar në fuqi, të aktiviteteve të mëposhtme: hartimin, prodhimin dhe instalimin e sistemeve elektrike, komponent)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni